Локачинська філія Оваднівського професійного ліцею

РЕГІОН Волинська область

АДРЕСА Локачинський район, смт Локачі, вул. Шевченка, 45

ТЕЛЕФОН (0332) 74 - 3 – 01 -37

EMAIL lfopl@ukr.net

ВЕБ http://lokachi-licey.volyn.ua

ГАЛУЗІ

   - Сільське господарство

   - Хімічне виробництво

   - Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

   - Швейне виробництво

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, УЧНІВ: (238 осіб)

ОБСЯГИ НАБОРУ (РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ): 124 особи

   - Кравець – термін навчання 1,5 року;

   - Муляр, штукатур – термін навчання 1 рік;

   - Оператор комп’ютерного набору, лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу – термін навчання 3 роки;

   - Тракторист – машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2», «В1», слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С» - термін навчання 3 роки

   - Тракторист – машиніст с/г виробництва категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорії  «В» і «С» - термін навчання 1 рік;

   - Плодоовочівник, водій автотранспортних засобів категорії «В» - термін навчання 1,5 роки.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

 

1 вересня 1987 року створено Локачинське відділення Торчинського ПТУ №3, яке 20 січня 1989 року передано ПТУ №21 села Овадне Володимир-Волинського району.

8 січня 2004 року шляхом реорганізації вищеназваного структурного підрозділу створено Локачинську філію Оваднівського професійного ліцею.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

І. Загальна частина

1.1. До професійно-технічного навчального закладу "Локачинська філія Оваднівського професійного ліцею" приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків,  що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення .

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  здійснює приймальна комісія створена наказом  № 68  від  18.11.2015 р.

2.2. Очолює приймальну комісію завідувач Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  на 2016 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499), затверджені завідувачем Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

   - організовує прийом заяв та документів;

   - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

   - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

   - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

   - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

   - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

   - перелік професій  за ними згідно з отриманою ліцензією;

   - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією  ;

   - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

   - форми та ступневість навчання;

   - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

   - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

   - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

   - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

   - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

   - наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

   - порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

Обмеження з професій  за медичними показаннями розповсюджуються на вступників щодо професійної придатності. .

Перелік вступних випробувань за професіями , порядок і форми їх проведення.

При прийомі на навчання за професіями зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал.

У разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета:

Хімія – за професіями – «Оператор комп’ютерного набору, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»; «Плодоовочівник, водій автотранспортних засобів(категорії «В»)».

Фізика - за професіями – «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорій «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорій «В» і «С»)»; «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1»), водій автотранспортних засобів(категорій «В» і «С»)».

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

Оскарження результатів вступних випробувань подається особисто вступником тільки у письмовій формі у триденний термін після їх оголошення на ім`я голови приймальної комісії.

Іногородні учні забезпечуються гуртожитком.

При поданні документів на вступ до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею за професіями:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорій «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорій «В» і «С»); тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1»), водій автотранспортних засобів(категорій «В» і «С») – вступники подають медичну довідку за формою 083-О, щодо придатності до керування транспортних засобів.

2.6. Прийом документів здійснюється з 01 червня по 15 серпня 2016 р.

В разі некомплектності групи набір учнів на навчання може бути продовжено до 1-го вересня.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  , вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

   - документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

   - медичну довідку за формою 086-О з висновком про професійну придатність;

   - 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

   - копії документів, що дають право на пільги до вступу в Локачинську філію Оваднівського професійного ліцею  (за наявності).

  Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

         3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

УМОВИ ВСТУПУ:

 

4.1. Прийом до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за рейтинговим списком вступників за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ:

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

   - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

   - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

   - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

   - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,    – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

   - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

    - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

   - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

   - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

   - особи, які вступають до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею за цільовим направленням підприємств на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею . 

5.5.  Зарахування до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею здійснюється наказом завідувача Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею  На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею , а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею здійснюється управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

6.6.  Правила прийому до Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністкрства освіти і науки України за №499 від 14.05.2013р.

 

ДОЗВІЛЛЯ:

Виховна робота проводиться з урахуванням інтересів, нахилів, здібностей та бажань учнів.

У ліцеї працює 3 спортивні секції:

   - міні футбол;

   - секція настільного тенісу;

   - шахи та шашки.

3 гуртки художньої самодіяльності:

   - гурток вокального співу;

   - гурток естрадної пісні;

   - літературна студія.

А також:

   - Євро-клуб «Єдність»;

   - Влучний стрілець.