Класифікація професій за Дж.Л.Голландом

Існує ще багато класифікацій професій, так в багатьох країнах світу використовується класифікація Дж. Голланда за певним професійним середовищем. Ця класифікація призначена для правильного вибору майбутньої професії, або, як мінімум, у визначені напряму пошуку та виділенні групи професій, що відповідають психофізіологічним особливостям, професійним інтересам і намірам конкретної особи. Дж. Голланд на основi виявлення основних компонентiв спрямованостi особистостi – iнтересiв i цiннiсних орiєнтацiй - видiляє шiсть типiв особистостi: реалiстичний, iнтелектуальний, соцiальний, конвенцiйний, пiдприємливий, артистичний. Теоретична модель кожного типу описується за наступною схемою: цiлi, цiнностi, Я-образ, освiтнi цiлi, переважаючi професiйнi ролi, здiбностi та спецiальнi обдарування, оригiнальнiсть досягнення, iндивiдуальний розвиток, життєвий шлях. Автор вважає, що збіг особистісного типу та сприятливого для нього професійного середовища забезпечує успіх у професійній діяльності та задоволення нею. Адже поведiнка людини визначається не тiльки iндивiдуальними особливостями, але й оточенням, тобто тим соцiальним середовищем, у якому вона виявляє свою активнiсть. Нижче нами буде наведена методика Тест Д.Голланда для визначення професiйних типiв особистостi.

Кожна професiя створює певне середовище. Звичайно, не сама по собi, а за допомогою людей. Представники однiєї i тiєї ж професiї – особи багато в чому подiбнi, мають спiльнi погляди, нахили. У багатьох подiбних ситуацiях вони реагують однаково i цим створюють певне професiйне середовище. Розглянемо ці середовища детальніше.

   • РЕАЛIСТИЧНЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Завдання його конкретнi, рiшення передбачають наполегливiсть, силовий натиск. Переважають психомоторні навички, а соцiальнi навички потрiбнi в незначнiй мiрi – тiльки для того, щоб передавати i сприймати словеснi iнструкцiї. Представники цього середовища займаються конкретними матеріальними обєктами (інструментами, матералами, машинами та механізмами, тваринами тощо): диспетчер, механнік, електрик, інженер, агроном, фермер, садівник, водій тощо.
   • IНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ допускає швидше iнтелектуальний тиск, який потребує наявностi абстрактного мислення, творчих, аналітичних, логічних та гуманітарних здiбностей, тобто орієнтується на розумову, переважно наукову, пошуково-дослідницьку працю. Мiжособовi стосунки при цьому вiдiграють незначну роль, зводяться до передачi та сприйняття складних словесних конструкцiй. Це середовище представляють такі професії: науковий співробітник, фізик, математик,біолог, геолог, астроном, історик, хімік тощо.
   • СОЦIАЛЬНЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ передбачає наявнiсть вмiнь розбиратись у поведiнцi людей i навчати iнших, вимагає постiйного особистого спiлкування з ними. Для цього необхiдно комунікативні вмiння, красномовнiсть та гуманітарні здібності. Представниками цього середовища є: вчитель, вихователь, лікар, офіціант, бармен, працівники мілції та прокуратури тощо.
   • КОНВЕНЦIЙНЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (умовне). Для розв'язування задач, якi в ньому виникають, необхiднi здiбностi до обробки конкретної рутинної та цифрової iнформацiї, тобто виконуються розрахунки за встановленою схемою. Його представники є слабкими організаторами та керівниками, надають переваги канцелярським видам роботи. Здатнiсть до спiлкування може бути розвинута дуже слабо. Це середовище представляють такі професії: бухгалтер, програміст, оператор, економіст, податковий інспектор, стенографіст тощо.
   • ПIДПРИЄМЛИВЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Представники цього середовища обирають мету та завдання, що дозволяють їм виявити енергію, підприємливість, ентузіазм тощо, реалізувати потяг до пригод. Вербальні здібності у них перевалюють над інтелектуальними та математичними, вони повинні володiти красномовнiстю, мати добре розвинутi соцiальнi навички, вмiти розбиратись в мотивах поведiнки людей. Спецiалiсти цього середовища повинні керувати iншими людьми. Це: директор, адміністратор, товарознавець, суддя, журналіст, телерепортер, менеджер, дипломат, продюсер тощо.
   • АРТИСТИЧНЕ ПРОФЕСIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ характеризується рiшенням завдань i проблем, якi передбачають наявнiсть художнього смаку i творчої уяви. Його представники ухиляються від чітко структорованих видів діяльності та фізичної праці. Складнi завдання вирiшуються переважно за допомогою фантазiї. Гуманітарні та артистичні здібності переважають над математичними. Всi свої знання, емоцiї людина в цьому середовищi прагне присвятити досягненню конкретної мети. До нього відносяться такі професії: художник, модельєр, актор, фотограф, реставратор, хореограф тощо.

Вивчивши класифікацію професій за Дж. Голландом вернись до кроку 3.